PC Chairs

Lei BU: Nanjing University, China

Fu SONG: Shanghai Tech University, China

PC Members (By Alphabetical Order)

Lei BU : Nanjing University, China

Liqian CHEN: National University of Defense Technology, China

Taolue CHEN: Middlesex University London, UK

Xin CHEN: Nanjing University, China

Yu-Fang CHEN: Academia Sinica, Taiwan

Yuting CHEN: Shanghai Jiao Tong University, China

Zhenbang CHEN: National University of Defense Technology, China

Yuxin DENG: East China Normal University, China

Ling FANG: Chinese Academy of Sciences, China

Xinyu FENG: University of Science and Technology of China

Fei HE: Tsinghua University, China

Naiyong JIN: Synopsis Inc., USA

Guoqiang LI: Shanghai Jiao Tong University, China

Jiamou LIU: The University of Auckland, New Zealand

Ting LIU: Xi'an Jiaotong University, China

Wanwei LIU: National University of Defense Technology, China

Yang LIU: Nanyang Technological University, Singapore

Jun PANG: University of Luxembourg, Luxembourg

Geguang PU: East China Normal University, China

Fu SONG: Shanghai Tech University, China

Jun SUN: Singapore University of Technology and Design, Singapore

Meng SUN: Peking University, China

Cong TIAN: Xidian University, China

Andrea TURRINI: Institute of Software, Chinese Academy of Sciences, China

Zhilin WU: Institute of Software, Chinese Academy of Sciences, China

Yingfei XIONG: Peking University, China