About

Administration

Director

Yidong SHEN
Tel: 010-62661617
E-Mail: ydshen(at) ios.ac.cn

Deputy Director

Wencheng WANG                              Naijun ZHAN                                  Xueyang ZHU
Tel: 010-62661611                                  Tel: 010-62661615                             Tel: 010-62661655
E-Mail: whn (at) ios.ac.cn                        E-Mail: znj(at) ios.ac.cn                      E-Mail: zxy(at) ios.ac.cn

Secretary

Li ZHANG                                          Teng FEI                                          Xin ZHANG
Tel: 010-62661616                                 Tel: 010-62661616                              Tel: 010-62661642
E-Mail: zli (at) ios.ac.cn                          E-Mail: feit (at) ios.ac.cn                      E-Mail: zhangxin (at) ios.ac.cn

System Manager

Shouyun SUN
Tel: 010-62661640
E-Mail: sunsy (at) ios.ac.cn