About

Academic Committee

Director Hong Mei(Beijing Institute of Technology)
Vice Director Huimin Lin(Institute of Sofeware Chinese Academy of Sciences) Jian Lv(Nanjing University)
Committee Member Jifeng He(East China Normal University) Xiaohong Guan(Xi’an Jiaotong University)
Zhi Jin(Peking University) Guoping Wang(Peking University)
Yi Wang(Northeastern University) Ji Wang(School of Computer, National University of Defense Technology)
Linbo Zhang(Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences) Mingsheng Ying(Institute of Sofeware Chinese Academy of Sciences)
Yidong Shen(Institute of Sofeware Chinese Academy of Sciences) Naijun Zhan(Institute of Sofeware Chinese Academy of Sciences)